ทำสัญญาเงินกู้แบบถูกวิธี พร้อมดูแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024 ฉบับล่าสุดออนไลน์

เรื่องต้องรู้..สัญญาเงินกู้ แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024

สำหรับสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ได้เป็นสัญญาที่มาจากสัญญาจากสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์ เช่น การทำบัตร AEON ก็สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย โดยจะต้องปฏิบัติตามสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย ซึ่งสัญญาเงินกู้จะต้องอิงตามตามกฎหมายใหม่ที่ออกระเบียบมาใหม่เสมอ หากสัญญายืมเงินส่วนบุคคลที่จัดทำกันขึ้นมาเอง ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดบัญญัติไว้ล่าสุด ก็จะไม่มีผลทางกฎหมาย หมายความว่าไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ และยังถือได้ว่าสัญญาเงินกู้ที่ใช้ผิดกฎหมายอีกด้วยหากไม่ได้มีรายละเอียดดอกเบี้ยหรือภายใต้ข้อกำหนดบังคับ

สัญญาค้ำประกันเงินกู้สามารถเขียนขึ้นเองได้ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024 ซึ่งเป็นลักษณะของหนังสือสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้องได้จากช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซด์ http://www.det.ago.go.th/index.php/2013-10-16-03-47-43 ซึ่งเป็นของสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม โดยจะสามารถเลือกแบบฟอร์มสัญญาทั่วไปที่ต้องการได้หลายอย่าง เช่น 

  • สัญญากู้ยืมเงิน (ทั่วไป)
  • สัญญากู้ยืมเงินทั่วไปแบบมีหลักประกัน
  • สัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม เช่น สินเชื่อบุคคลออนไลน์

นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้สามารถดูหลักกฎหมายตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดข้อบังคับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ประกอบไปด้วย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 

เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสัญญาเงินกู้ทั่วไปเงินบางส่วนที่ควรจะต้องรู้

  • หากเงินที่ให้กู้มากกว่า 2,000 บาทจะต้องมีหลักฐานสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเกิดขึ้น หากไม่มีสัญญาก็จะไม่มีผลทางกฎหมายเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด
  • อายุความเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงิน ได้มีข้อกำหนดไว้ว่า หากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น จะต้องทำการฟ้องร้องทันทีภายใน 10 ปี โดยนับจากวันที่ต้องชำระคืนเป็นหลัก หากเกินกว่าอายุความ คดีจะถือเป็นการสิ้นสุดแ แต่หากเป็นการให้กู้เงินที่ต้องมีดอกเบี้ยชำระเป็นงวดไม่ได้เป็นเงินก้อน อายุความคดีนั้นจะมีอายุเพียง 5 ปีเท่านั้น นับจากวันที่ผิดสัญญากำหนดชำระ

ทั้งนี้สำหรับสัญญาเงินกู้ถือว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นไปได้ด้วยความยืนยอมในเงื่อนไขของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่ต้องการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีจะต้องทำสัญญา จะเอกสารหนังสือสัญญาเงินผ่อนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อมีการเซ็นลงลายมือชื่อแล้วเท่านั้น จะไม่สามารถตกลงปากเปล่าได้เพราะถือว่าไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นแบบฟอร์มสัญญาอย่างถูกต้องก็ตาม แต่ก็จะต้องมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เท่านั้น หากผู้ให้กู้ได้กำหนดการชำระคืนโดยมีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะถือว่าดอกเบี้ยที่ให้เกินนั้นเป็นโมฆะ แต่สัญญาก็ยังมีผลบังคับโดยผู้กู้จะต้องคืนเงินต้นให้ครบตามกำหนดนั้นเอง จะไม่ได้ถือเป็นการยกเลิกทั้งสิ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำสัญญาถือเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้หรือผู้ให้กู้ก็ตาม